ANBI beleidsplan

(geactualiseerd mei 2021/FE)


Inleiding
Dit document vormt het beleidsplan van Stichting DOE-Plein Daol’n. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de
verwezenlijking hiervan. Dit plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling.
DOE-Plein Daol’n is opgericht op 18 april 2017 en is gelegen tussen de Burgemeester Wessels Boerschool en de museummolen Jan Pol. Voor de oprichting van de stichting was het plein in gebruik als schoolplein voor de Burgemeester Wessels Boerschool te Dalen.

De aanleidingen om als stichting dit plein te gaan inrichten, beheren en exploiteren als DOE-Plein Daol’n waren:
* De veroudering van het schoolplein en de wateroverlast
* Het wegsaneren van de speelterreinen in Dalen
* Het stoppen van de subsidie voor busvervoer van school naar de gymzaal
* De krimp (afstoting van de Roezemoes als locatie voor de kleuters en het daarbij behorende plein)
* Samenwerking met Aold Daol’n
* Samenwerking met de ouderen in Dalen (beweegmogelijkheden op het plein)

DOE-Plein Daol’n is een ANBI-instelling en staat in het RSIN-register geregistreerd onder nummer 857509792


Het bestuur van de Stichting DOE-Plein Daol’n,

……………………………

Dhr. Henk Wilting, voorzitter


Inhoudsopgave

1. Organisatie
2. Kernprincipes en uitgangspunten
    2.1 Statutaire doelstelling
    2.2 Afwezigheid van winstoogmerk
    2.3 Bestemming liquidatiesaldo
3. Missie
4. Doelstellingen
    4.1 Organisatie
    4.2 Project inrichting DOE-Plein Daol’n
    4.3 Financiële onderbouwing
    4.4 Financiële verslagen
    4.5 Onderhoud en exploitatie
5. Beloningsbeleid


1. Organisatie

De organisatie van Stichting DOE-Plein Daol’n kent een bestuur bestaande uit de volgende bestuursleden:

- Henk Wilting - Voorzitter
- Mariëlla Kruitbosch - Secretaris
- Frans Engelage – Penningmeester
- Henk Nijkamp – bestuurslid namens Stichting Aold Daoln

Daarnaast wordt de stichting vanuit de werkgroep DOE-Plein Daol’n ondersteund door:

- Karin Schnoink namens de BWB school Dalen (Arcade)
- Gerolf Menzo - Projectontwikkelaar
- Gert Lubbers - Adviseur


Statuten:
Stichting DOE-Plein Daol’n is op 18 april 2017 opgericht en vastgesteld bij Mr. Geertje Bijlsma Notariskantoor Oosterhesselen te Oosterhesselen.

KVK:
Op 20 april 2017 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  68590245

RSIN:
Het RSIN nummer van de stichting is 857509792

Bankgegevens:
Het rekeningnummer NL18RABO0319721140, ondergebracht bij de Rabobank, is het bankrekeningnummer waarop de stichtingen haar betalingen verricht en tevens de te
ontvangen subsidie, betalingen en giften ontvangt.2. Kernprincipes en uitgangspunten

2.1 Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
* het beheer, inrichting, onderhoud en de exploitatie van het DOE-Plein Daol'n gelegen tussen de Burgemeester Wessels Boerschool en de molen Jan Pol
* het bevorderen van de samenkomst van inwoners van Dalen
* het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
* het inrichten, onderhouden, exploiteren en beheren van het DOE-Plein Daol'n
* het organiseren van activiteiten
* het organiseren van acties voor het werven van fondsen en overige
* fondsenwerving.

2.2 Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

2.3 Bestemming liquidatiesaldo

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een eventueel batig saldo dient te worden besteed aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Missie

De Stichting DOE-Plein Daol’n wil, door het realiseren, onderhouden, exploiteren en beheren van het DOE-plein, ervoor zorgen dat dit voor de alle inwoners in Dalen de mogelijkheid biedt om hier gebruik van te maken. Te denken valt hierbij aan de leerlingen van de BWB school te Dalen, de enige school in Dalen. Het DOE-Plein kan als schoolplein gebruikt worden. Tevens krijgt de jeugd van Dalen die door het wegsaneren van de speelterreinen in Dalen hier een centraal speelterrein.
Ook Stichting Aold Daol’n kan met Molen Jan Pol gebruik maken van het DOE-Plein zoals het organiseren van openluchtvoorstellingen, een terras voor de museumbezoekers en ruimte voor de molenaar.
Voor de ouderen in Dalen zijn er mogelijkheden ter bevordering van bewegen gerealiseerd. Ook is het plein bedoeld voor georganiseerde sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.
DOE-plein Daol’n is een plein geschikt en bedoeld voor de gemeenschap van Dalen in ruimste zin.

4. Doelstellingen

De Stichting DOE-Plein Daol’n is op 18 april 2017 opgericht en heeft als doel het voormalige schoolplein van de BWB school Dalen in te richten tot DOE-Plein Daol’n en deze vervolgens te onderhouden en exploiteren.
Het project om het nieuwe plein in te richten is gestart op 19 april 2017 en is opgeleverd op 1 november 2019.

4.1 Organisatie:

Na de oplevering zal de stichting, in samenspraak met de stuurgroep, het plein verder inrichten. De werkzaamheden van de stichting zijn erop gericht om de inrichting, onderhoud, exploitatie en beheer van het DOE-Plein Daol’n te kunnen verwezenlijken. Zij wordt hierbij geadviseerd en gesteund door een brede werkgroep.

4.2 Project inrichting DOE-Plein Daol’n:

Waterpret en een beweegtuin voor ouderen” met als doel van het DOE-plein Daol’n een plein te creëren welke geschikt en bedoeld is voor de gemeenschap van Dalen in ruimste zin.

4.3 Financiële onderbouwing:

De totale kosten voor de realisatie DOE-Plein Daol’n bedroeg in de periode 18 april 2017 tot1 november 2019 in totaal €243.509,00
Dit bedrag is bijeengebracht door toegezegde LEADER subsidiegelden, een bijdrage van de BWB-school (onderwijsstichting Arcade en de ouderraad) en diverse sponsorbijdragen van particulieren, organisaties en bedrijven uit Dalen en omgeving.


4.4 Financiële verslagen


4.4.1 Financieel verslag kalenderjaar 2020

Banksaldo op 1 januari 2020 € 17.428,79
Inkomsten: bijdrage st. Volksvermaken € 2.844,64
bijdrage onderhoud Arcade € 4.450,00
bijdrage Rabobank € 1.500,00

Totaal € 8.794,64 +
Uitgaven: kosten inrichten Doeplein € 9.328,22
onderhoudskosten € 333,79
bankkosten € 109,42
kosten website € 168,55
verzekeringen € 182,71
vergaderkosten bestuur € 41,75

Totaal € 10.164,44 -
Banksaldo op 31 december 2020 € 16.058,99
De stichting doet geen transacties per kas.


4.4.2 Financieel verslag kalenderjaar 2021

Banksaldo op 1 januari 2021          € 16.058,99

Inkomsten:

-bijdrage Arcade                                             €   4.450,00
-verkoop buizen                                             €      200,00

Uitgaven:

-bankkosten                                                       € 119,40
-verzekeringen 2021                                         € 254,11
-vooruitbetaalde verzekeringen 2022           € 552,97
-kosten website                                              € 234,58
-bestuurskosten                                             €        92,65
-onderhoudskosten                                        € 876,83
-aanschaf beweegtoestel                               € 3.086,37

Banksaldo op 31 december 2021                  € 15.492,08

De stichting doet geen transacties per kas.
Dit verslag is in de bestuursvergadering van 2 februari 2022 besproken en goedgekeurd.

Namens het bestuur van Stichting DOE-Plein Daol’n,

Frans Engelage,

Penningmeester


4.5 Onderhoud en exploitatie:

Er zal een onderhoudsplan en exploitatieplan worden geschreven waar de bevindingen uit het rapport “Dorpsvisie Dalen 2025” in meegenomen zullen worden.

5. Beloningsbeleid

In de statuten van de stichting is opgenomen:

* De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

ANBI beleidsplan 2017-2018


Inleiding
Dit document vormt het beleidsplan van Stichting DOE-Plein Daol’n. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de verwezenlijking hiervan. Dit plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling.

DOE-Plein Daol'n gelegen tussen de Burgemeester Wessels Boerschool en de molen Jan Pol was voor de oprichting van de stichting, opgericht op 18 april 2017, in gebruik als schoolplein voor de Burgemeester Wessel Boerschool te Dalen.

De aanleidingen om als stichting dit plein te gaan inrichten, beheren en exploiteren als DOE-Plein Daol’n waren:

 • De veroudering van het schoolplein en de wateroverlast
 • Het wegsaneren van de speelterreinen in Dalen
 • Het stoppen van de subsidie voor busvervoer van school naar de gymzaal
 • De krimp (afstoting van de Roezemoes als locatie voor de kleuters en het daarbij behorende plein)
 • Samenwerking met Aold Daol’n
 • Samenwerking met de ouderen in Dalen (beweegmogelijkheden op het plein)

Dit document is een ANBI beleidsplan en wordt op onze website www.doepleindaoln.nl gepubliceerd. In april 2018 wordt dit beleidsplan geactualiseerd met een financiële verantwoording over het jaar 2017.

Het bestuur van de Stichting DOE-Plein Daol’n,

……………………………

Dhr. H. Wilting

De voorzitter

14 december 2017


Inhoudsopgave

1. Organisatie

2. Kernprincipes en uitgangspunten

     2.1 Statutaire doelstelling

    2.2 Afwezigheid van winstoogmerk

    2.3 Bestemming liquidatiesaldo

3. Missie

4. Doelstellingen 2017 en 2018

    4.1 Organisatie

    4.2 Project inrichting DOE-Plein Daol’n

    4.3 Begroting\fondsenwerving en activiteiten

5. Beloningsbeleid


1. Organisatie

De organisatie van Stichting DOE-Plein Daol’n kent een bestuur bestaande uit de volgende bestuursleden:

 • Henk Wilting - Voorzitter
 • Niels Reinders - Secretaris
 • Martine van Dijk - Penningmeester
 • Knels Laméris - Algemeen bestuurslid
 • Cristian Wolbers - Algemeen bestuurslid

Daarnaast wordt de stichting vanuit de werkgroep DOE-Plein Daol’n ondersteund door:

 • Gerjo Stegeman - Directeur locatie BWB school Dalen (Arcade)
 • Gerolf Menzo - Projectontwikkelaar
 • Gert Lubbers - Adviseur


Statuten:

Stichting DOE-Plein Daol’n is op 18 april 2017 opgericht en vastgesteld bij Mr. Geertje Bijlsma Notariskantoor Oosterhesselen te Oosterhesselen.


KVK:

Op 20 april 2017 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68590245


RSIN:

Het RSIN nummer van de stichting is 857509792


Bankgegevens:

Het rekeningnummer NL18RABO0319721140, ondergebracht bij de Rabobank, is het bankrekeningnummer waarop de stichtingen haar betalingen verricht en tevens de te ontvangen subsidie, betalingen en giften op ontvangt.2. Kernprincipes en uitgangspunten

2.1 Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het beheer, inrichting, onderhoud en de exploitatie van het DOE-Plein Daol'n gelegen tussen de Burgemeester Wessels Boerschool en de molen Jan Pol
 • het bevorderen van de samenkomst van inwoners van Dalen
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het inrichten, onderhouden, exploiteren en beheren van het DOE-Plein Daol'n
 • het organiseren van activiteiten
 • het organiseren van acties voor het werven van fondsen en overige
 • fondsenwerving.


2.2 Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.


2.3 Bestemming liquidatiesaldo

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een eventueel batig saldo dient te worden besteed aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.3. Missie

De Stichting DOE-Plein Daol’n wil, door het realiseren, onderhouden, exploiteren en beheren van het DOE-plein, ervoor zorgen dat dit voor de alle inwoners in Dalen de mogelijkheid biedt om hier gebruik van te kunnen maken.

Te denken valt hierbij aan de leerlingen van de BWB school te Dalen, de enige school in Dalen, die er als schoolplein gebruik van kunnen maken. Tevens de jeugd van Dalen die door het wegsaneren van de speelterreinen in Dalen hier een centraal speelterrein krijgt.

Ook Stichting Aold Daol’n kan hier met Molen Jan Pol gebruik van maken zoals het organiseren van openluchtvoorstellingen, een terras voor de museumbezoekers en ruimte voor de molenaar.

Voor de ouderen in Dalen zullen er mogelijkheden ter bevordering van bewegen worden gerealiseerd.

Tevens is het plein bedoeld voor georganiseerde sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.

DOE-plein Daol’n is een plein geschikt en bedoeld voor de gemeenschap van Dalen in ruimste zin.4. Doelstellingen 2017 en 2018

De Stichting DOE-Plein Daol’n is op 18 april 2017 opgericht en heeft in 2017 en 2018 als doel het huidige schoolplein van de BWB school Dalen in te richten tot DOE-Plein Daol’n en deze vervolgens te onderhouden en exploiteren.

Het project om het nieuwe plein in te richten is gestart op 19 april 2017 en zal naar verwachting duren tot medio september 2018.


4.1 Organisatie:

Na de oprichting van de stichting de stichting én de brede werkgroep verder inrichten. De werkzaamheden van de stichting zijn erop gericht om de inrichting, onderhoud, exploitatie en beheer van het DOE-Plein Daol’n te kunnen verwezenlijken. Zij wordt hierbij geadviseerd en gesteund door een brede werkgroep.


4.2 Project inrichting DOE-Plein Daol’n:

Op 19 april 2017 is er gestart met de uitvoering van het project om DOE-Plein Daol’n te realiseren. Het plein zal ingericht worden in verschillende zones. Een “kleuter en chill zone”, een “sport en spel zone”, en een “natuurlijke speelzone met waterpret en een beweegtuin voor ouderen” met als doel van het DOE-plein Daol’n een plein te creëren welke geschikt en bedoeld is voor de gemeenschap van Dalen in ruimste zin.

De planning is om medio september 2018 het project afgerond te hebben.


4.3 Begroting\fondsenwerving en activiteiten:

De totale begroting voor de realisatie DOE-Plein Daol’n (projectfase tot medio september 2018) is €243.509,00

De stichting beschikt reeds over toegezegde LEADER gelden van €110.000,00, een bijdrage van school (stichting Arcade en de ouderraad) van €75.000 en tevens over toegezegde bijdragen en giften van in totaal €38.009.

De stichting zal in 2017 of 2018 nog diverse sponsoren benaderen of activiteiten samen met de BWB school Dalen ontplooien om de begroting sluitend te maken indien de stichting te maken krijgt met grote onvoorziene kosten.


4.4 Onderhoud en exploitatie:

Er zal een onderhoudsplan en exploitatieplan worden geschreven waar de bevindingen uit het rapport “Dorpsvisie Dalen 2025” in meegenomen zullen worden.5. Beloningsbeleid

In de statuten van de stichting is opgenomen:

 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.